Friday , March 9 2018
Home / သတင္း / ေဒသတြင္းသတင္း (page 30)

ေဒသတြင္းသတင္း

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ က႑ႀကီး (၆)ခုကို အဓိက ဦးစားေပးတည္ေဆာက္မည္

အာရကန္ကုိကို (ျမစ္မခ) ေက်ာက္ျဖဴ၊ ဇြန္(၁၄)ရက္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေျမဧကေပါင္း(၄၀၀၀)ေက်ာ္တြင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ မည့္ ေက်ာက္ျဖဴစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းကို အဓိက က႑(၆)ခုျဖင့္ အေကာင္ထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ သိရွိရသည္။ အဆုိပါ က႑(၆)ဆင့္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ေရရွည္ရပ္တည္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္အျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Read More »

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ အတည္ျပဳၿပီးပါက မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး မ်ားကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္

ေဝၿဖိဳး(ျမစ္မခ) ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၁၄ ရက္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ အတည္ျပဳၿပီးပါက မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကို ျပည့္ျပည့္ဝဝေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာဆိုလိုက္သည္။ “အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားရာတြင္ မသန္စြမ္းအလုပ္သမားမ်ားကို လက္ရွိခန္႔ထားၿပီး ဝန္ထမ္း၊ အလုပ္သမားဦးေရ၏ အနည္းဆံုး (၂)ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ထား ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟု ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားပါတယ္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးနည္းဥပေဒသည္ မၾကာမီကာလမ်ားအတြင္း အတည္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

Read More »

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ေရြး ခ်ယ္ပဲြ စိတ္ဝင္စားသူနည္းပါးေန

မ်ိဳးျမတ္ (ျမစ္မခ) ပဲခူး၊ ဇြန္ ၁၄ ရက္။ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာေရးေကာ္မတီဝင္ေလာင္း ရပ္ကြက္အဆင့္ေရြးခ်ယ္ပဲြတြင္ မဲဆႏၵရွင္(၂၆)ရာခုိင္ႏႈန္းသာ မဲလာေရာက္ထည့္ဝင္သျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ေရြးခ်ယ္ပြဲကို စိတ္ဝင္စားသူနည္းပါးေနေၾကာင္း ဇြန္လ ၁၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရွိရသည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း ရပ္ကြက္အဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း(၃)ဦးစီ ေရြးခ်ယ္ပဲြကုိ ဇြန္ ၁၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ရပ္ကြက္(၄၀)ခုအနက္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ (၃)ဦးထက္ေက်ာ္လြန္သည့္ ရပ္ကြက္(၂၁)ခုတြင္သာ ေရြးခ်ယ္ပြဲျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

Read More »

လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၏ လူစည္ကားရာ ေရဆိပ္၊ ေစ်း႐ုံ၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သဘာဝေဘးအသိပညာေပး ဗီႏိုင္းပို စတာမ်ား စိုက္ထူ

ေက်ာ္ထက္လင္း (ျမစ္မခ) ေမာ္လၿမိဳင္ကြ်န္း၊ ဇြန္ ၁၄ ရက္။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၏ လူစည္ကားရာ ေရဆိပ္၊ ေစ်း႐ုံ၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း၊ သဘာဝေဘးဒုကၡစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန၏ လမ္းၫြန္မႈျဖင့္ ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ သဘာဝေဘး အသိပညာေပး ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ ဗီႏိုင္းပိုစတာမ်ား စိုက္ထူေနေၾကာင္း လပြတၱာခ႐ိုင္၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနမွ သိရွိရသည္။ အဆိုပါဗီႏိုင္းစိုက္ထူျခင္းမွာ သဘာဝေဘးႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားရရွိေစရန္ရည္ရြယ္၍ လပြ တၱာၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ လပြတၱာခ႐ုိင္လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦး စီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Read More »

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ဂ်ပန္မဆိပ္ကမ္းတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ရွိ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ားအား မုန္တုိင္းဒဏ္ ခံႏိုင္ရန္ အဆင့္ျမွင္တင္

အာရကန္ကိုကို (ျမစ္မခ) ေက်ာက္ျဖဴ၊ ဇြန္ ၁၄ ရက္။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ ဂ်ပန္မဆိပ္ကမ္းတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ရွိ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ား မုန္ တုိင္းဒဏ္ခံႏိုင္ရန္ အဆင့္ျမင့္ေက်ာက္စီကြန္ကရစ္တာေပါင္မ်ားျမွင့္တင္ကာ အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ေနရ ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။ ဂ်ပန္မဆိပ္ကမ္းတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ရွိ သစ္သား၊ သစ္လုံးတုိင္မ်ား စိုက္ထူၿပီး သြပ္မိုး၊ ပ်ဥ္ကာအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ ထားသည့္ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ေစ်းဆုိင္ခန္းေပါင္း(၁၀၀)ဝန္းက်င္ရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလမွ စတင္ကာ ေနအိမ္ အမ်ားစုႏွင့္ ေစ်းဆုိင္ခန္းအားလုံး ေအာက္ေျခေက်ာက္စီ ကြန္ကရစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းအား (၁၅)ေပမွ ေပ(၂၀)အထိ ျမွင့္တင္ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Read More »